ನಾನು ಕಡಲ ತೀರದವಳು… ಸ್ವಭಾವತಃ ತುಂಬಾನೇ ಭಾವುಕಳು… ಭಾವನೆಗಳೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಜೀವಾಳ… ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಪಿಸು ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಮಾತಿನ ನಡುವಿನ ನೀರವ ಮೌನವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೋದ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನನ್ನೊಳಗಿದೆ… ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಗೌರವವಿದೆ… ದುಃಖ ಭರಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ… ಸಂಬಂಧಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗೆ ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಮನಸು… ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೇಳಲು ನನ್ನಲ್ಲೇನಿದೆ…??